Přijímací řízení na SŠ

Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

- ředitel SŠ je povinen zveřejnit podmínky příjímacího řízení na webových stránkách školy do 31.1. 2020

- uchazeč se může přihlásit do 1. kola přijímacího řízení na 2 školy 

- na přihlášce je uvedena klasifikace za poslední dva ročníky školní docházky
- přihlášku a na ní uvedenou klasifikaci potvrzuje ředitel základní školy (během měsíce února)
- přihlášky ke studiu odevzdá vždy řediteli příslušné střední školy zákonný zástupce žáka
- termín odevzdání přihlášek pro první kolo:
- do 30.11.2019 do oborů s talentovou zkouškou
- do 1.3.2020 na ostatní obory
- V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z ČJ a literatury a z matematiky.

- termín jednotné přijímací zkoušky pro 1.kolo přijímacího řízení :

  14.a 15.4.2020 (čtyřleté obory)

  16. a 17.4.2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia)

-každý uchazeč může jednotnou zkoušku vykonat 2x, v 1.termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1.pořadí, ve 2.termínu ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí

-uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a literatury a z matematiky.

- každý žák obdrží zápisový lístek do 15.3.2020, jehož odevzdáním potvrdí řediteli střední školy studium na dané škole do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí na SŠ

- zápisový lístek lze použít pouze jednou, výjimkou je přijetí na základě odvolání

- ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, doporučejeme rodičům sledovat webové stránky příslušné střední školy a kraje

- proti rozhodnutí ŘŠ o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo ZZ podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

další informace obdrží rodiče na třídních schůzkách, případně při konzultacích u VP

 

Zákonní zástupci žáků 9.tříd a 5.tříd si mohou vyzvednout zápisový lístek ke vzdělávání na SŠ kterýkoliv den od 4.5. 2020 v době od 7.00 do 11.00 hod.

 

 

 


 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN- SKŘEČOŇ 1. máje 217
735 31 Bohumín–Skřečoň
www.zsskrecon.cz
Ředitelství: +420 596 033 045
Ekonomka: +420 596 033 019
Š. družina: +420 596 033 129
Fax: +420 596 033 019
zs-skrecon@mubo.cz