SRPDŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé dětí a školy,

rodičovské sdružení na skřečoňské škole prošlo v minulém školním roce 2015/2016 zásadními právními změnami.

Jak jsme Vás informovali již v listopadu 2015, bylo třeba vyřešit situaci, kdy původní spolek[1] byl pouze pobočným spolkem již nefunkční Unie rodičů ČR. Tato situace mohla vést až ke zrušení našeho spolku soudem v důsledku zrušení spolku hlavního. Nechceme Vás znovu zatěžovat detaily, veškeré informace k této problematice naleznete v příloze „Informace pro rodiče – listopad 2015“.

Na ustavující členské schůzi dne 24. 11. 2015 došlo proto k založení nového spolku „Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň, z.s.“ (dále jen „nový spolek“). Ten má stejný účel jako spolek původní a rovněž v plném rozsahu přebírá veškeré jeho aktivity. Nový spolek oficiálně vznikl dne 24. 5. 2016 zápisem do spolkového rejstříku. V příloze naleznete jak stanovy nového spolku, tak i výpis ze spolkového rejstříku.

Aby mohl nový spolek plnit svou funkci, je třeba vyřešit poslední fázi převodu činnosti ze starého na nový spolek a to převod majetku původního spolku na nový.

Finanční hospodaření původního spolku probíhalo v minulém školním roce dle rozpočtu, který byl schválen na členské schůzi v září 2015. S detaily hospodaření budete seznámeni na pravidelné členské schůzi 11. 10. 2016.

Ke dni členské schůze 11. 10. 2016 evidujeme tyto finanční zůstatky:

·         Zůstatek na běžném účtu u České spořitelny, a.s. ve výši Kč 39 142,22

·         Zůstatek v pokladně ve výši Kč 34 343,-

Výbor původního spolku navrhuje členské schůzi ke schválení toto naložení se zbývajícím finančními prostředky:

·         Převod částky Kč 39 142,22 z bankovního účtu původního spolku na bankovní účet nového spolku.

·         Převod zůstatku pokladny původního spolku ve výši Kč 34 343,- do pokladny nového spolku.

Původní spolek zanikne.

Svolávám tímto na termín konání třídních schůzek dne 11. 10. 2016 členskou schůzi spolku Unie Praha - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole. Členská schůze se bude konat v jídelně školy na adrese 1. máje 217, 735 31 Bohumín-Skřečoň od 16 hodin. Program členské schůze naleznete v příloze „Program členské schůze původního spolku“.

Jelikož se bude rozhodovat o zásadních právních záležitostech spolku, je Vaše účast nutná. Pokud se ale ze závažných důvodů nebude moci členské schůze zúčastnit, prosím Vás alespoň o vyplnění návratky, kterou jste obdrželi ze školy prostřednictvím dětí. V této návratce můžete vyjádřit svůj postoj k navrhovaným právním krokům.

Na třídních schůzkách, které budou následovat bezprostředně po skončení členské schůze, dojde rovněž k volbě delegátů tříd nového spolku. Tito zvolení delegáti se po skončení třídních schůzek zúčastní schůze delegátů jako nejvyššího orgánu nového spolku. Program této schůze naleznete v příloze „Program shromáždění delegátů nového spolku“.

Děkuji za Vaše pochopení a spolupráci. Těším se na viděnou na členské schůzi.

S pozdravem

 

 

 

Za výbor původního spolku

Daniel Ucháč
předseda spolku Unie Praha - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole

 

Informace pro rodiče - listopad 2015.docx (17907)
Informace pro rodiče - říjen 2016.docx (18532)
Program členské schůze (původní spolek, 11.10.2016).docx (13481)
Program shromáždění delegátů (nový spolek, 11.10.2016).docx (13599)
Stanovy (1604).pdf (3033896)
Výpis ze spolkového rejstříku.pdf (52375)
 

 [1] Oficiální název pobočného spolku je: „Unie Praha - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole,
ul. 1.máje 217, Bohumín-Skřečoň“ s IČ: 709 42 358. V textu označován jako „původní spolek“

 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN- SKŘEČOŇ 1. máje 217
735 31 Bohumín–Skřečoň
www.zsskrecon.cz
Ředitelství: +420 596 033 045
Ekonomka: +420 596 033 019
Š. družina: +420 596 033 129
Fax: +420 596 033 019
zs-skrecon@mubo.cz